Resum || Partint de la base que la definició de l’«article literari» no disposa d’una proposta consensuada entre els diversos estudiosos, aquest treball tracta de fonamentar l’adscripció d’aquest al gènere assagístic en la revisió i l’anàlisi d’un conjunt d’estudis teòrics, tant de l’àmbit literari com del periodístic. D’altra banda, aquest article analitza les reflexions de Joan Fuster sobre l’assaig i l’articulisme literari —recordem que l’assagista de Sueca va publicar centenars d’articles en la premsa—, i les posa en relació amb les concepcions més esteses entre la teoria literària.

Paraules clau || Joan Fuster │ Assaig │ Article literari │ Periodisme.

The Essay according to Joan Fuster: the Literary Article as a Modality of the Genre – J. Àngel Cano Mateu

Abstract || By means of a revision and analysis of a corpus of theoretical works on the genre of the essay, both in literature and journalism, this paper connects the “literary article”, which lacks a consensual definition among scholars, with essays. The article also analyzes Joan Fuster’s reflections about the essay and the literary article—as the writer from Sueca (Valencia) wrote hundreds of press articles—and connects them with some of the notions about the topic in literary theory.

Keywords || Joan Fuster │ Essay │ Literary articles │ Journalism.