452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]

'MY NAME IS LEGION' LITERATURE AND GENEALOGY IN ANTÓNIO LOBO ANTUNES - AINO RINHAUG


Abstract || The present contribution seeks to examine the topic of “national identity and literature” by focusing on how a collective – family or nation – is constituted by a number of “power relations.” These “power relations”, in turn, are produced, or created by the collective as a whole and could be said to represent the frontiers of the group at any given time. When these considerations are brought into a work of fiction, it becomes clearer that the relations in question are of a discursive nature. Discourse is power and, as such, disciplinary of both of the collective as well as of each individual within the group. As an example of this kind of discourse, the analysis focuses on the novel, O meu nome é Legião, by Portuguese author, António Lobo Antunes.Key-words ||  António Lobo Antunes | O meu nome é Legião | National identity | Family theory | Power relations | Discourse | Autopoiesis | Genealogy.'MI NOMBRE ES LEGIÓN' LITERATURA Y GENEALOGÍA EN ANTÓNIO LOBO ANTUNES - AINO RINHAUG


Resumen || El presente trabajo pretende estudiar el tema de «identidad nacional y literatura» a partir del modo en que un colectivo – familia o nación– se constituye por un número de «relaciones de poder». Estas «relaciones de poder» a su vez, son producidas o creadas por el propio colectivo de forma que se puede considerar que representan los límites del grupo en un momento dado. Cuando estas consideraciones se trasladan a una obra de ficción, queda claro que tales relaciones son de naturaleza discursiva. El discurso es poder y, como tal, disciplina tanto para el grupo como para los indivíduos que lo componen. El análisis se concentra en la novela O meu nome é Legião, del autor portugués António Lobo Antunes, como un ejemplo de discurso de este género.

Palabras clave:
António Lobo Antunes | Identidad nacional | Teoría de la familia | Relaciones de poder | Discurso | Autopoiesis | Genealogía.'EL MEU NOM ÉS LEGIÓ' LITERATURA I GENEALOGIA EN ANTÓNIO LOBO ANTUNES - AINO RINHAUG


Resum || Aquest treball vol examinar el tema “identitat nacional i literatura” a partir de la manera com un col•lectiu –família o nació– es constitueix per un nombre de “relacions de poder”. Al seu torn, aquestes “relacions de poder” són produïdes, o creades, pel propi col•lectiu i es podria considerar que representen les fronteres del grup en un moment determinat. Quan aquestes consideracions es traslladen a una obra de ficció, es veu clarament que les relacions en qüestió són de naturalesa discursiva. El discurs és poder i, com a tal, disciplina tant pel col•lectiu com per cada individu del grup. Com a exemple d’aquesta mena de discurs, l’anàlisi se centra en la novel•la O meu nome é Legião, de l’autor portuguès António Lobo Antunes.

Paraules clau || António Lobo Antunes | Identitat Nacional | Teoria de la família | Relacions de poder | Discurs | Autopoiesi | Genealogia'NIRE IZENA LEGIO DA' LITERATURA ETA GENEALOGIA ANTÓNIO LOBO ANTUNESEN - AINO RINHAUG


Laburpena || Artikulu honen helburua “identitate nazionala eta literatura” gaia aztertzea da, kolektiboa (familia edo nazioa) “botere erlazio” batzuen arabera osatuta dagoela abiapuntutzat hartuz.  “Botere erlazio” hauek, ondoz ondo, kolektiboak berak eragin edo sortu egiten ditu eta taldearen mugak adierazten dituela esan dezakegu, unea edozein izanda ere.  Azterketa hauek fikziozko lan batera eramaten direnean, argiago ikus dezakegu erlazio hauek izaera diskurtsiboa dutela.  Diskurtsoa boterea da eta, horrela izanik, diziplinazkoa da kolektiborako zein taldeko gizabanako bakoitzarentzat.  Azterketa António Lobo Antunes  idazle portugaldarraren O meu nome é Legião eleberrian oinarritzen da, liburua diskurtso-mota honen eredutzat hartuz.  

Gako-hitzak || António Lobo Antunes | Identitate nazionala | Familiaren teoria | Botere erlazioak | Diskurtsoa | Autopoiesisa | Genealogia. FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3