Resumen || A partir del estudio del Corrido de Joaquín Murrieta, este artículo busca poner en evidencia los mecanismos a través de los cuales se crean ficciones identitarias y de capital simbólico (Bourdieu) que tienen su origen, en nuestro caso, en un movimiento de resistencia ante la violencia e imposición que ejerce una nación sobre otra. Debido al conflicto entre México y Estados Unidos (1846-1848) nace la leyenda de Joaquín Murrieta, quien es para los primeros un héroe y para los segundos un bandido. Veremos cómo la historia de este personaje fue conjugada en diferentes productos culturales y cómo él fue convertido y sobrevive en el imaginario nacional como una especie de héroe justiciero, representante no sólo de los mexicanos sino de varios grupos minoritarios oprimidos.

Palabras clave || Violencia | Ficciones identitarias | Corrido | Joaquín Murrieta | Productos culturales

alt

IDENTITY CONSTRUCTION FROM VIOLENCE: THE ‘CORRIDO DE JOAQUÍN MURRIETA’ – SONIA BARRIOS TINOCO

Abstract || Through the analysis of the Corrido de Joaquín Murrieta, this article studies the mechanisms through which identity fictions and symbolic capital (Bourdieu) are created. In this case the elements mentioned above have its origins in a resistance movement that reacts to the violence and imposition exercised by one nation upon another. The legend of Joaquín Murrieta was born after the conflict between Mexico and The United States (1846-1848). He is a hero for the Mexicans and a bandit for the latter. In this study we will trace the story of the character in its different variations in diverse cultural products and analyze how he became a hero avenger and is part of the national imaginary as a representative not only of the Mexicans but also of other minority and oppressed groups.
 
Keywords || Violence | Identity fictions | Corrido | Joaquín Murrieta | Cultural products

alt

LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT A PARTIR DE LA VIOLÈNCIA: EL ‘CORRIDO DE JOAQUÍN MURRIETA’ – SONIA BARRIOS TINOCO

Resum || A partir de l’estudi del Corrido de Joaquín Murrieta, aquest article cerca d’evidenciar els mecanismes a través dels quals es creen ficcions identitàries i de capital simbòlic (Bourdieu) que tenen l’origen, en el nostre cas, en un moviment de resistència davant la violència i la imposició que exerceix una nació sobre una altra. A causa del conflicte entre Mèxic i els Estats Units (1846-1848) neix la llegenda de Joaquín Murrieta, que és per als primers un heroi i per als segons un bandit. Veurem com la història d’aquest personatge fou conjugada en diferents productes culturals i com ell fou convertit, i sobreviu encara en l’imaginari nacional, en una mena d’heroi justicier, representant no tan sols dels mexicans, sinó de diversos grups minoritaris oprimits.

Paraules clau || Violència | Ficcions identitàries | Corrido | Joaquín Murrieta | Productes culturals

alt

IDENTITATEA ERAIKITZEA INDARKERIA ABIAPUNTUTZAT HARTUTA: JOAQUÍN MURRIETAREN KORRIDOA – SONIA BARRIOS TINOCO

Laburpena || Corrido de Joaquín Murrietari buruzko ikerlanetik abiatuta, artikulu honek agerian utzi nahi ditu fikzio identitario eta ondasun sinbolikodunak sortzeko erabiltzen diren mekanismoak (Bourdieu). Gure kasuan, horien jatorria nazio batek beste bati eragiten dizkion indarkeriaren eta inposaketaren aurkako erresistentzia-mugimendu bat da. Mexikoren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gatazka dela medio (1846-1848) sortu zen Joaquín Murrietaren kondaira eta, mexikarrek heroitzat jotzen duten bitartean, estatubatuarrek bidelapur bat dela uste dute. Ikusiko dugu, batetik, nola uztartu zuten pertsonaia horren istorioa zenbait kultura produkturekin eta, bestetik, nola bihurtu zuten heroi justiziazale moduko bat, eta baita imaginario nazionalean irudi bera izaten jarraitzen duela ere. Gainera, heroi justiziazale zorrotz hori mexikarren ordezkaritzat edukitzeaz gain, hainbat talde gutxitu eta zapalduen ordezkaritzat jotzen dute.

Gako hitzak || Indarkeria | Fikzio identitarioak | Korridoa | Joaquín Murrieta | Kultura-produktuak