452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]

alt

INTERROGATING NOTIONS OF NATIONHOOD, NATION AND GLOBALISATION IN POSTCOLONIAL AFRICA: A TEXTUAL ANALYSIS OF FOUR AFRICAN NOVELS - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Abstract || Through the analysis of Pepetela’s Mayombe, Ngugi’s Petals of Blood, Achebe’s Anthills of the Savannah and A Man of the People, this article interrogates concepts of nationhood and nation in postcolonial Africa within the framework of the postcolonial theory. Postcolonial theory defies grand narratives such as the nation and nationhood, hence deconstructs such narratives as they are problematic. This study shows problems associated with definitions of a nation in which some members are sidelined. Also explored is the idea of nationalism and its importance in forming the nation. It is revealed that nationhood is problematic in post independent Africa even though nationalism served a critical role during decolonisation because variations are noted as differences in gender and ethnicity disturb nation building. Globalisation is also threatening, challenging and undermining the existence of nations.  

Key-words || Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Ethnicity | Gender | Globalisation | Nationhood | Nationalism | Postcoloniality.EXAMINANDO LAS NOCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, NACIÓN Y GLOBALIZACIÓN EN EL ÁFRICA POSCOLONIAL: UN ANÁLISIS TEXTUAL DE CUATRO NOVELAS AFRICANAS - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Resumen ||Mediante el análisis de Mayombe, de Pepetela; de Petals of Blood, de Ngugi Wa Thiong’o; de Anthills of the Savannah y de A Man of the People, de Chinua Achebe, este artículo examina los conceptos de carácter nacional y de nación en el África poscolonial dentro del marco de la teoría poscolonial. La teoría poscolonial escapa de las narraciones suntuosas, como las de nación y carácter nacional, y por ello las deconstruye en tanto que resultan problemáticas. Este estudio muestra los problemas ligados a las definiciones de nación en las que se margina a algunos miembros. También se explora la idea de nacionalismo y su importancia en la configuración de una nación. Se expone que el carácter nacional resulta problemático en el África post independiente, a pesar de que el nacionalismo desempeñó un papel esencial durante la descolonización, puesto que las variaciones que se perciben, como diferencias en cuanto a  género y etnicidad, traban la construcción de una nación. La globalización también amenaza, desafía y mina la existencia de las naciones.

Palabras clave || Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Etnicidad | Género | Globalización | Carácter nacional | Nacionalismo | PoscolonialidadQÜESTIONANT LES NOCIONS DE FET NACIONAL, NACIÓ I GLOBALITZACIÓ A L'ÀFRICA POSTCOLONIAL: UNA ANÀLISI TEXTUAL DE QUATRE NOVEL·LES AFRICANES - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Resum || A través de l'anàlisi de Mayombe de Pepetela, Petals of Blood de Ngugi i d'Anthills of the Savannah i A Man of the People d'Achebe, aquest article qüestiona els conceptes de fet nacional i nació a l'Àfrica postcolonial dins del marc dels estudis postcolonials. Els estudis postcolonials contravenen a les grans narratives, com a la nació i el fet nacional, per aquest motiu deconstrueix aquestes narratives ja que són problemàtiques. Aquest estudi mostra problemes associats amb definicions d'una nació en la qual alguns membres són marginats. També és investigada la idea de nacionalisme i la seva importància en la formació de la nació. Es posa de manifest que el sentiment nacional és problemàtic a l'Àfrica posterior als processos d'independència, malgrat que el nacionalisme durant la descolonització va jugar un paper fonamental, perquè s'ha observat que diferències, com les de gènere i identitat, destorben la construcció d'una nació. La globalització està també amenaçant, posant a prova i soscavant l'existència de les nacions.


Paraules clau: Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Identitat | Gènere | Globalització | Fet nacional | Nacionalisme | PostcolonialismeNAZIOTASUN, NAZIO ETA GLOBALIZAZIO KONTZEPTUEZ GALDEZKA KOLONIALISMO OSTEKO AFRIKAN: AFRIKAKO LAU ELEBERRIREN TESTU AZTERKETA - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Laburpena || Pepetela-ren Mayombe, Ngugi-ren Petals of Blood, Achebe-ren Anthills of the Savannah eta A Man of the People liburuen azterketa bitartez, artikulu honek kolonialismo osteko Afrikan naziotasun eta nazio kontzeptuez egiten du galde, kolonialismo osteko teoriaren barruan. Izan ere, kolonialismo osteko teoriak nazioa eta naziotasuna moduko narratiba bikainei aurre egiten die eta hori dela eta deseraikitzen ditu era horretako narrazioak, arazo sorburu izan ohi direlako. Azterlan honek nazio hitzaren definizioari lotutako arazoak mahairatzen ditu, zeinetan hainbat kidek jarrera hartua duten. Berebat, nazionalismoaren kontzeptua aztertu da eta nazio bat osatzeko horrek duen garrantzia. Naziotasuna problematiko gertatu zela independentzi osteko Afrikan esaten da, nahiz nazionalismoak eginkizun zaila bete zuen dekolonizazioan zehar, izan ere, aldaketak genero-ezberdintasun modura hartzen baitira eta etnizitateak nazio eraikuntza eragozten baitu. Halaber, globalizazioa ere mehatxatzen, aldarazten eta gutxiesten ari da nazioen izatea.


Gako-hitzak ||
Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Etnizitatea | Generoa | Globalizazioa | Naziotasuna | Nazionalismoa | Kolonialismo osteaFaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3