Resum || A propòsit de l’obra teatral Kingdom (2018), de l’Agrupación Señor Serrano, repassem la tensió entre la noció de «teatre postdramàtic» de Hans Thies Lehmann i l’actualitat i idoneïtat del teatre polític. Primerament proposem una definició operativa de «teatre polític», tant des de l’eix formal com de contingut, els quals s’interrelacionen dialècticament. El següent apartat defensa la tria d’emmarcar Kingdom en el paradigma postdramàtic gràcies a la seva complexitat semiòtica; aquesta secció és seguida per una anàlisi de l’obra. A continuació, identifiquem les connotacions de l’etiqueta de teatre postdramàtic en l’àmbit català actual. A mode de conclusió afirmarem l’existència d’una etiqueta subversiva en l’escena catalana, les «noves tendències», i re-classificarem Kingdom sota aquesta.

Paraules clau || Agrupación Señor Serrano | Kingdom | Teatre postdramàtic | Teatre polític | Noves tendències

Abstract || With the theatre play Kingdom (2018) by Agrupación Señor Serrano as a starting point, the article will analyse the tension between Hans-Thies Lehmann’s term “postdramatic theatre” and the actuality and appropriateness of political theatre. First, it will offer an operational definition of “political theatre,” taking into account two axes —form and content—, as well as the dialectical relationship between them. The next section will defend the choice to frame Kingdom within the postdramatic paradigm as a result of its semiotic density; this section will be followed by an analysis of the play. Hereafter, the article will identify the connotations of the label “postdramatic theatre” in the current Catalan context. To conclude, the article will argue for the existence of a subversive label in the Catalan scene, the so-called “new tendencies”, and for the re-classification of Kingdom under it.

Keywords || Agrupación Señor Serrano | Kingdom | Postdramatic theatre | Political theatre | New tendencies

Resumen || A propósito de la obra teatral Kingdom (2018), de la Agrupación Señor Serrano, este artículo repasa la tensión entre la noción de «teatro posdramático» de Hans Thies Lehmann y la actualidad e idoneidad del teatro político. En primer lugar, se propone una definición operativa de «teatro político», tanto desde el eje formal como de contenido, los cuales se interrelacionan dialécticamente. El siguiente apartado defiende la elección de enmarcar Kingdom en el paradigma posdramático gracias a su complejidad semiótica; esta sección es seguida por un análisis de la obra. A continuación, se identifican las connotaciones de la etiqueta de teatro posdramático en el ámbito catalán actual. A modo de conclusión se argumentará la existencia de una etiqueta subversiva en la escena catalana, la de las «nuevas tendencias», y se reclasificará Kingdom bajo esta.

Palabras clave || Agrupación Señor Serrano | Kingdom | Teatro postdramático | Teatro político | Nuevas tendencias