452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]

THE SURREALIST COLLECTION OF OBJECTS - LETICIA PÉREZ


Abstract || In this article I shall discuss the Surrealist collection of objects as a form of art which arises out of mass production forces of the new era. These goods, deeply rooted in the capitalist laws of use-, exchange- and surplus-value, carry in themselves two materialist approaches which end in dialectical materialism. On the one hand, they epitomize the supreme forces of commodity fetishism ingrained in capitalist structures; on the other hand, they arouse unconscious desires which respond to the needs of the society of consumption. Thus, I will explore the act of object-collecting in the most radical Surrealist practices (dream objects, found objects, poème-objets, calligrammes, readymades and Surrealist objects) as a way to not only delve into a new art, but also to reflect on societal ongoing transformations and paradoxes. 

Key-words || Collection | Commodity fetishism | Capitalism | Consumption | Commercial culture | Use- | Exchange- and surplus-value | Materialism | Idealism | Dream objects | Found objects | Unconscious | Poème-objets | Calligrammes | Readymades | Surrealist objects.LA COLECCIÓN SURREALISTA DE OBJETOS - LETICIA PÉREZ


Resumen || En este artículo pretendo tratar la colección surrealista de objetos como una forma de arte derivado de las fuerzas de fabricación en serie de la nueva era. Estos bienes, profundamente arraigados en las leyes capitalistas de valor de uso, contravalor y plusvalía, llevan en sí mismos dos enfoques que finalizan en el materialismo dialéctico. Por un lado representan a las fuerzas supremas del fetichismo de los productos, arraigado en estructuras capitalistas; por otro lado, despiertan deseos inconscientes que responden a las necesidades de la sociedad de consumo. Así, investigaré el acto de coleccionar objetos en las prácticas surrealistas más radicales (objetos oníricos, objetos encontrados, objetos-poema, caligramas, readymades u objetos confeccionados y objetos surrealistas) como un modo no sólo de investigar un nuevo arte, sino también de reflejar las actuales transformaciones y paradojas sociales.

Palabras clave || Colección | Fetichismo de los bienes | Capitalismo | Consumo | Cultura comercial | Valor de uso | Contravalor y plusvalía | Materialismo | Idealismo | Objetos oníricos | Objetos encontrados | Insconsciente | Objetos-poema | Caligramas | Readymades u objetos confeccionados | Objetos surrealistas.LA COL·LECCIÓ SURREALISTA D'OBJECTES - LETICIA PÉREZ


Resum || En aquest article, parlaré de la col•lecció surrealista d’objectes com a forma d’art que sorgeix de les forces de la producció de masses de la nova era. Aquestes peces, profundament arrelades en les lleis capitalistes de l’ús, l’intercanvi i la plusvàlua, comporten dos enfocaments materialistes que desemboquen en el materialisme dialèctic. D’una banda, personifiquen les forces supremes del fetitxisme inveterades en les estructures capitalistes; de l’altra, desperten els desitjos inconscients que responen a les necessitats de la societat de consum. Per tant, estudiaré la col•lecció d’objectes en les pràctiques surrealistes més radicals (objectes onírics, objectes trobats, poemes objecte, cal•ligrames, readymades i objectes surrealistes) com una manera no només d’explorar a fons un nou art, sinó també de reflexionar sobre les transformacions i les paradoxes actuals de la societat.

Paraules clau || Col•lecció | Fetitxisme de les mercaderies | Capitalisme | Consum | Cultura comercial | ús | Intercanvi i plusvàlua | Materialisme | Idealisme | Objectes onírics | Objectes trobats | Inconscient | Poemes objecte | Cal•ligrames | Readymades | Objectes surrealistes.OBJEKTUEN BILKETA SURREALISTA - LETICIA PÉREZ


Laburpena || Artikulu honetan objektuen bilketa Surrealistari buruz mintzatuko naiz, aro berrian masa-produkziotik kanpo sortzen den arte eredu bezala. Salgai hauek, erabilera, truke eta soberakin balioen lege kapitalistetan sakonki erroturik, materialismo dialektikoan erortzen diren bi ikasbide materialista dakarte beraiekin batera.  Alde batetik, egitura kapitalistetan finkatuta dauden salgaien fetixismoaren eredu nagusiak dira; bestetik, gizarte-kontsumoak dituen beharrei erantzuten duten desira inkontzienteak pizten dituzte. Honela, objektu-bilketa aztertuko dut erradikalenak diren ohitura Surrealisten bidez (amesteko objektuak, aurkitutako objektuak, poème-objets eta calligrammes, readymade eta objektu Surrealistak), ez bakarrik arte berri batean sakontzeko, baizik eta martxan dauden aldaketa eta paradoxa sozialak islatzeko.

Gako-hitzak || Bilketa | Salgaien fetixismoa | Kapitalismoa | Kultura komertziala | Erabilera | Truke eta soberakin balioa | Materialismoa | Idealismoa | Amesteko objektuak | Aurkitutako objektuak | Inkontzientea | Poème-objets eta calligrammes | Readymade eta objektu Surrealistak.FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3