Manual d’estil

Manual d’estil

Els investigadors que desitgin enviar un treball original perquè es valori la seva possible publicació a la revista han de tenir en compte els criteris exposats en el Manual d’estil.

Els autors han de seguir les següents indicacions. Si no, la revista 452º podrà deixar l’article fora del procés d’avaluació.

1] Qüestions generals.

  • Els articles han de ser originals i no haver estat publicats amb anterioritat. El seu contingut científic haurà de ser d’un 75% (min.), el contingut original d’un 40% (min.).
  • Els autors hauran d’identificar-se i indicar la seva afiliació.
  • Es poden escriure en català, castellà, gallec, euskera, anglès, francès, italià i portuguès.
  • Han de tenir una extensió mínima de 8 fulls i màxima de 15 i incloure al principi un resum de 8/10 línies en la llengua de l’article i en anglès. Les paraules clau també hauran de presentar-se en ambdós idiomes.
  • Els articles s’han d’enviar en suport informàtic, amb les extensions doc o rtf.

2] Format general.

  • Format: Arial, cos de lletra 12, amb interlineat senzill, sense tabulacions. Els marges del document han de ser de 2,5 centímetres (superior i inferior) i 3 centímetres (esquerra i dreta).
  • Títol: el títol centrat encapçalarà l’article, en cos de lletra 14 i en negreta. A la línia inferior dreta hi ha d’haver el nom de l’autor i, a sota, el nom de la universitat a la qual s’afilia.
  • Resum: ha d’aparèixer abans del cos del text i sota el títol, justificat. Els termes «resum» i «paraules clau» s’han de ressaltar en negreta. El format de la resta del resum ha de ser el mateix que el cos del text. No es poden escriure més de sis paraules clau, i s’escriuran del resum, separades per mitjà de barres amb un espai al davant i al darrere. Exemple:

Resum || Aquest treball pretén explorar els recursos autoficcionals del text d’Enrique Vila-Matas París no se acaba nunca (2003).
Paraules clau || Autoficció | Simulacre | Autobiografia | Identitat | Hibridisme genèric | Realitat

  • Si és necessari, el cos del text s’haurà de presentar dividit en apartats numerats en caràcters àrabs, començant pel 0 (seguit d’un punt i un espai) per a la «introducció»; els possibles subapartats també hauran d’anar numerats de la mateixa forma. Tant els apartats com els subapartats s’han d’alinear a l’esquerra (sense tabulació o sangria) en negreta, cos de lletra 12, separats amb un línia en blanc i sense punt i final. Per exemple:

0. Introducció
1. La història del text
1.1. Els manuscrits

  •   En el cos del text, els paràgrafs s’han de separar amb una línia en blanc. 

3] Elements gràfics.

  • Les imatges que apareguin en el text s’han d’inserir amb l’opció específica del processador de text en format jpg. Han d’anar fora del cos del text, centrades i amb la llegenda en Arial 10 a la part inferior i centrada.

4] Notes, citacions i referències bibliogràfiques.

  •  Les notes han d’anar al final de l’article amb interlineat senzill, amb la mateixa tipografia que el text (Arial) i cos de lletra 10. S’han d’indicar darrere de la paraula i abans del signe de puntuació mitjançant nombres aràbics volats. Les notes no han de correspondre a referències bibliogràfiques de cites. 
  • Les citacions breus han d’anar entre cometes llatines «» dintre del text. Si són més extenses (més de tres línies)  han d’aparèixer en un paràgraf a part, amb la mateixa tipografia que el text, cos de lletra 10, interlineat senzill i sagnat d’1,5 centímetres. S’ha de deixar una línia en blanc abans i després de cada citació. Les omissions dintre de les citacions s’han d’indicar mitjançant tres punts entre claudàtors: […]
  • Les referències bibliogràfiques han de seguir el sistema autor-any dintre del text, i s’ha d’indicar entre parèntesi el cognom de l’autor seguit de coma, l’any de publicació, seguit de dos punts i un espai, i la pàgina. Exemple: (Ostrom, 1948: 452).
  • Les referències que incloguin tota una obra poden ometre les pàgines. Exemple: (Ostrom, 1948).
  • Si l’autor ha publicat més d’una obra en el mateix any, s’han d’afegir lletres en cursiva. Exemple: (Ostrom, 1969a; 1969b).
  • La bibliografia citada ha d’anar al final del text, després de les notes, cos de lletra 11 i ordenada alfabèticament seguint el sistema següent:
   • Obres completes: cognom de l’autor en majúscula, seguit de la inicial del nom, any de publicació, títol de la publicació en cursiva, lloc de publicació i editorial.
    • Si hi ha dos autors o més s’hauran de separar amb un punt i coma i darrere de l’últim autor s’haurà d’escriure «i»; si el nombre d’autors és excessiu es pot optar per incloure el nom del primer autor més la fórmula et al. en cursiva.
    • Si es tracta d’una compilació, s’ha d’emprar la fórmula VV. AA. i incloure després del títol, el cognom seguit de la inicial del compilador o editor de l’obra.

     Exemples:

     DELEUZE, G. (2005): Lógica del sentido, Barcelona: Paidós.
     MONTESINOS, J. F. (1969): Galdós, Madrid: Castalia, vol. II.
     BLANCO, A.; et al. (1998): La mujer en los discursos de género: textos y contextos en el siglo XIX, Barcelona: Icària.
     VV. AA. (2007): Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad 1. Torras, M. (ed.). Barcelona: Edicions UAB.

   • Capítols de llibres, parts de monografies o col·laboracions: cognom de l’autor citat en majúscules, seguit de la inicial del nom; any de publicació de l’article, títol de la col·laboració o de l’article entre cometes llatines «», seguit de «a»; cognom i inicial del nom de l’autor/editor/compilador de l’obra major; títol de l’obra, en cursiva; lloc de publicació, editorial, volum en xifres romanes (si és necessari) i pàgines citades. Exemple:

    PELTA, R. (2007): «No hay nada fuera del texto. Jacques Derrida: diseño gráfico y deconstrucción» a Calvera, A. (ed.), De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño, Barcelona: Gustavo Gili, 21-35.

   • Articles de publicacions periòdiques: cognom en majúscules de l’autor citat, seguit de la inicial del nom; any de publicació, títol de l’article entre cometes llatines «»; títol de la publicació en cursiva, volum, número i pàgines citades. Exemples:

    JUARISTI, J. (1990): «Ironía, picaresca y parodia en La de Bringas», Nueva Revista de Filología Hispánica, 1, vol. XXXVIII, 277-296.
    FERNÁNDEZ PORTA, E. (2009): «Entrevistas con escritores repulsivos», Quimera, 302, 46-48.

   • Documents web: cognom en majúscules de l’autor, inicial del nom; títol del document entre cometes llatines «», nom del web, pàgina (si n’hi ha), <direcció url> i data de consulta entre claudàtors [dd/mm/aaaa]. Exemple:

    BAUDRILLARD, J. «Fotografía o la escritura de la luz», Gato-Parlante, <http://gato-parlante.blogspot.com/2007/03/fotografa-o-la-escritura-de-la-luz.html>, [03/20/2009].

   • En cas d’ haver diferents obres d’un mateix autor s’haurà de repetir el nom d’aquest a la bibliografia citada les vegades que sigui necessari seguint un ordre cronològic des de la publicació més antiga. Exemple:

    BHABHA, H. (1990): Nation and Narration, London & New York: Routledge.
    BHABHA, H. (2004): The Location of Culture, London & New York: Routledge.