452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]

APOLOGÍA DE LA LITERATURA INMIGRANTE: ¿HACIA UNA HOSPITALIDAD PLANETARIA? - PAULA MEISS


Resumen || El presente artículo postula la posibilidad de utilizar el relato de viaje migratorio como objeto de estudio de una disciplina comparatista que tenga en cuenta, por una parte, las consideraciones de Armando Gnisci sobre la hospitalidad y, por otro lado, también las de Gayatri Spivak sobre la planetariedad de la literatura comparada. De esta forma, intenta postular una posible línea de investigación en literatura comparada que no requiera del concepto de ‘literatura nacional’ para poder llevarse a cabo. El análisis del relato de viaje migratorio, a través de una serie de variables reconocidas dentro de la tradición de viajes, permite en fondo y en forma un comparatismo del encuentro.

Palabras clave ||  Viaje | Migración | Literatura comparada | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.APOLOGIA DE LA LITERATURA INMIGRANT: VERS UNA HOSPITALITAT PLANETÀRIA? - PAULA MEISS


Resum || El present article postula la possibilitat d’utilitzar el relat de viatge migratori com objecte d’estudi d’una disciplina comparatista que tingui en compte, d’una banda, les consideracions d’Armando Gnisci sobre l’hospitalitat i, de l’altra, les de Gayatri Spivak sobre la planetarietat de la literatura comparada. D’aquesta manera, intenta postular una possible línia d’investigació en literatura comparada que no requereixi el concepte de ‘literatura nacional’ per poder portar-se a terme. L’anàlisi del relat de viatge migratori, a través d’una sèrie de variables reconegudes dins de la tradició de viatges, permet en el fons i la forma un comparatisme del retrobament.
   
Paraules Clau ||
Viatge | Migració | Literatura comparada | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.


   
ETORKIN-LITERATURAREN APOLOGIA: ABEGIKORTASUN PLANETARIO BATERANTZ? - PAULA MEISS


Laburpena || Honako artikulu honek, migrazio-bidaiaren kontakizuna diziplina konparatista batean aztergai moduan erabiltzearen aukera defenditzen du, kontutan hartuz, batetik, Armando Gnisciren hausnarketak abegikortasunaren inguruan, eta bestetik, Gayatri Spivakenak, literatura konparatuaren izaera planetarioari buruz. Honela, literatura konparatuaren baitan 'literatura nazional' kontzeptuaren beharrik izango ez duen ikerketa ildo baten aldarrikapena egiteko asmoa du. Migrazio-bidaiaren kontakizunaren azterketak topaketaren konparatismo bat ahalbidetzen du hala mamian nola eitean, bidaiaren tradizioaren baitan aintzat hartzen diren zenbait aldagairen bitartez.

Gako-Hitzak
|| Bidaia | Migrazioa | Literatura konparatua | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.APOLOGY OF IMMIGRANT LITERATURE: TOWARD A PLANETARY HOSPITALITY? - PAULA MEISS


Abstract || This paper suggests the possibility of making use of the narrative of migration as the object of study of a comparatist discipline that takes into account Armando Gnisci’s considerations on hospitality, as well as Gayatri Spivak’s on planetarity and comparative literature. In this sense, the paper aims at suggesting a possible line of research en comparative literature that needs not rely on the concept of national literature to be developed. The analysis of the narrative of migration, through a series of variables well recognised in travel literature, allows both in form and contents a comparatism of the encounter.

Keywords
|| Travel | Migration | Comparative literature | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3