Resum || La tasca del traductor en molts casos és determinant i pot tenir conseqüències en la sort literària de l’obra. La teoria literària i la literatura comparada intenten analitzar-les i sistematitzar-les, aprofundint així en l’estudi de la rellevància de la traducció en el sistema literari. Aquest article reflexiona sobre els equilibris i els desequilibris que es produeixen en un context cultural i literari i que són provocats per decisions que justifiquen una eventual traducció, tot analitzant les relacions entre els camps escandinau i català.

Paraules clau || Traducció | Tasca del traductor | Literatura escandinava | Weltliteratur

THE TRANSLATOR’S TASK WHEN FACING LITERARY UNIFORMITY – CAROLINA MORENO TENA

Abstract || The role of the translator can in many cases be determinant to and have consequences in the literary fame of a certain work. Literary theory and comparative literature try to analyse and systematise these, emphasizing the importance of the study of the relevance of translation for a literary system. This article deals with the balances and imbalances that take place in a cultural and literary context, caused by decisions that justify the need for a certain translation, by analysing the relations between the Scandinavian and Catalan fields.

Keywords || Translation | Role of the translator | Scandinavian literature | Weltliteratur

ITZULTZAILEAREN EGINKIZUNA UNIFORMETASUN LITERARIOAREN AURREAN – CAROLINA MORENO TENA

EL ROL DEL TRADUCTOR FRENTE A LA UNIFORMIDAD LITERARIA – CAROLINA MORENO TENA

Resumen || El papel que juega el traductor en muchos casos es determinante y puede tener consecuencias en la suerte literaria de una obra. La teoría literaria y la literatura comparada intentan analizar estas consecuencias y sistematizarlas, para profundizar de esta manera en el estudio de la relevancia de la traducción dentro del sistema literario. Este artículo reflexiona sobre los equilibrios y desequilibrios que se producen en un contexto cultural y literario que son provocados por decisiones que justifican una eventual traducción, al analizar las relaciones entre los campos escandinavo y catalán.

Palabras clave || Traducción | Tarea del traductor | Literatura escandinava | Weltliteratur