452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]К переводу стихотворения Г. Арести «Defenderé la casa de mi padre» - Владимир Луарсабишвили


Резюме || В статье рассматриваются разные варианты перевода стихотворения Г. Арести ¨La casa de mi padre¨. Автор анализирует теорию и практику перевода на примере нескольких переводчиков. На примерах конкретных переводов в статье описываются переводческие взгляды К. Гамсахурдиа, М. Цветаевой, В. Набокова, Х. Борхеса и др.. В конце, автор предлагает собственный вариант перевода стихотворения Г. Арести ¨La casa de mi padre¨.

Ключевые  слова ||  Перевод | Переводчик | Техника перевода | Арести | Зыцарь.
SOBRE LA TRADUCCIÓN DEL POEMA DE GABRIEL ARESTI <<LA CASA DE MI PADRE>> - VLADIMER LUARSABISHVILI


Resumen ||
En este artículo se analizan varias versiones del poema de Gabriel Aresti «La casa de mi padre». El autor profundiza en la teoría y práctica de la traducción con el ejemplo de varios traductores. En el artículo se citan ejemplos concretos de diversas traducciones de  K. Gamsakhurdia, M. Tsvetaeva, V. Nabokov, J. Borges etc. Al término de su trabajo el autor propone su propia versión de traducción al ruso del poema de Gabriel Aresti «La casa de mi padre».

Palabras clave || Traducción | Traductor | Técnica de traducción| Aresti | Zytsar.
SOBRE LA TRADUCCIÓ DEL POEMA DE GABRIEL ARESTI <<NIRE AITAREN ETXEA>> - VLADIMER LUARSABISHVILI


Resum || En aquest article, s'analitzen diverses versions del poema de Gabriel Aresti «La casa del meu pare». L’autor aprofundeix en la teoria i la pràctica de la traducció amb l’exemple de diversos traductors. En l’article se citen exemples concrets de diverses traduccions de K. Gamsakhurdia, M. Tsvetaeva, V. Nabokov, J. Borges, etc. Per finalitzar, l’autor proposa la seva versió de traducció al rus del poema de Gabriel Aresti «La casa del meu pare».

Paraules clau || Traducció | Traductor | Tècnica de traducció | Aresti | Zytsar. 
"NIRE AITAREN ETXEA DEFENDITUKO DUT" ARESTIREN POEMAREN ITZULPENA DELA ETA - VLADIMER LUARSABISHVILI


Laburpena || Arestiren “Nire aitaren etxea” poemaren bi itzulpen desberdin hartuta, errusieraz, idazlea itzulpengintzaren teorian eta praktikan murgiltzen da, zenbait maisu-itzultzaileren iritzia eta praxia ekarriz. Honela Gamsakhurdiak, Tsvetaevak, Borgesek, Nabokovek eta bestek itzulpengintzari buruz teorizatu zutena islatzen da testuan. Itzulpen zehatz batzuen nondik norakoa ere irakur dezakegu. Amaitzeko, egileak Arestiren poema ezagunaren itzulpen propioa eskaintzen du.

Gako-Hitzak || Itzulpena | itzultzailea | Itzulpen teknika | Aresti | Zytsar.
ABOUT THE TRANSLATION OF THE POEM BY GABRIEL ARESTI "THE HOUSE OF MY FATHER" - VLADIMER LUARSABISHVILI


Abstract || In this article, several versions of the poem “My father’s house” by Gabriel Aresti are analysed. The author studies in depth the theory and the practice of translation with the example of several translators. In the article, several specific examples of diverse translations by K. Gamsakhurdia, M. Tsvetaeva, V. Nabokov, J. Borges, etc, are quoted. At the end of his work, the author suggests his own version of the russian translation of the poem by Gabriel Aresti “My father’s house”.

Key-words || Translation | Translator | Translation technique | Aresti | Zytsar.
FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3