Resum II Es més fàcil establir un cànon que no pas analitzar-ne el procés de formació. L’article intenta explicar com s’ha format el cànon del cinema negre proposant la distinció entre el corpus o catàleg, la totalitat de les pel-lícules, i el cànon, les obres mestres. Aquestes obres han constituït els models, al voltant dels quals, com en una constel-lació, els estudiosos han intentat determinar els trets distintius del conjunt pel que fa a l’ordre temàtic, narratiu i estilístic. Una construcció crítica al capdavall, no hi ha acord sobre si el cinema negre és un gènere en el pla teòric, una sèrie o un cicle del cinema nord-americà, però és innegable la seva existència en el pla empíric.

Paraules clau II cànon I cinema negre I gènere I cicle I trets distintius I personatges representatius

SOBRE LA FORMACIÓN DEL CANON DEL CINE NEGRO – ENRIC SULLÀ

Resumen || Es más fácil establecer un canon que analizar su proceso de formación. El presente artículo intenta explicar cómo se ha formado el canon del cine negro proponiendo la distinción entre el corpus o catálogo, la totalidad de las películas, y el canon, las obras maestras. Estas obras han constituido los modelos entorno a los cuales, como en una constelación, los estudiosos han intentado determinar los rasgos distintivos del conjunto con respecto al orden temático, narrativo y estilístico. Una construcción crítica al fin y al cabo, no hay un acuerdo sobre si el cine negro es un género en el marco teórico, una serie o un ciclo del cine norteamericano, pero es innegable su existencia en el marco empírico.

Palabras clave ||  canon | cine negro | género | ciclo | rasgos distintivos | personajes representativos

alt

ABOUT FILM NOIR CANON CREATION – ENRIC SULLÀ

Summary || It is easier to establish a canon than to analyze its formation process. This article attempts to explain how the film noir canon was formed using the distinction between the corpus or catalog, the whole of the films, and the canon, the masterpieces. These have constituted the models, upon which, like in a constellation, the academics have attempted to gauge the distinctive features of the lot in the thematic, narrative and stylistic orders. A critical construction in the end, there is not agreement about if film noir is a genre at the theoretical level, either a series or a cycle of the American cinema, but its existence is undeniable at the empirical level.

Keywords
|| canon || film noir | genre | cycle | distinctive features | representative characters

alt

ZINEMA BELTZAREN KANON ERAKETA DELA ETA – ENRIC SULLÀ

Laburpena  ||   Errazagoa da kanon bat ezartzea haren eraketa prozesua aztertzea baino. Artikulu honetan zinema beltzaren kanona nola eratu den azaltzen saiatuko gara, bi elementu ezberdintzea proposatuz: corpusa edo katalogoa, hau da, egin diren film guztiak, eta kanona, maisu-lanek osatua. Konstelazio bat osatuko balute bezala, lan hauek oinarri hartuta egin dute lan adituek zinema beltz osoaren ezaugarri bereizgarriak zehaztu nahian, ordena tematiko, narratibo eta estilistikoari dagokionez. Azken batean prozesu kritiko bat da eta ez dago adostasunik zinema beltza esparru teorikoan genero bat den edo zinema ipar-amerikarraren baitan atal edo ziklo bat osatzen duen erabakitzeko. Edonola ere, ukaezina da esparru enpirikoan existitzen dela.

Hitz gakoak ||  kanon | zinema beltza | genero | ziklo | ezaugarri bereizgarriak | pertsonaia adierazgarriak

alt