Resumo || Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir do ano 2000 modelos que interrogan á comunidade desde a transformación das formas poéticas do épico para interrogar a identidade nacional desde a diferenza sexual.

Palabras chave || Chus Pato | Ana Romaní | poesía épica | feminismo | nación | comunidade

¿CÓMO ENGANCHAN ELLAS DE LA NACIÓN? SOBRE LA POESÍA ÉPICA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI – HELENA GONZÁLEZ

Resumen || Puede hacerse cargo la poeta del nosotros sin sucumbir a una idea de comunidad sentimental vertebrada a partir de una postergación utópica? ¿Cómo puede llevar a debate al mismo tiempo la causa de las mujeres y la de la nación subalterna sin que una tienda a abarcar a la otra como paraguas totalizador? ¿Cómo se construye una épica no heroica adecuada a un tiempo en el que no son posibles las narraciones míticas o técnicas sobre el origen de una comunidad? Chus Pato y Ana Romaní ofrecen en sus poemarios publicados a partir del año 2000 modelos que interrogan a la comunidad desde la transformación de las formas poéticas de lo épico para cuestionar la identidad nacional desde la diferencia sexual.

Palabras clave || Chus Pato | Ana Romaní | poesía épica | feminismo | nación | comunidad


HOW DO THEY HANG FROM THE NATION? ON EPIC POETRY AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY – HELENA GONZÁLEZ

Abstract || Can the poet take charge of the “us” without succumbing to a sentimental idea of community with utopian postponement as its backbone? How can both the cause of women and that of the inferior nation be simultaneously debated without one of them tending to shadow the other beneath a totalizing umbrella? How do you construct a non-heroic epic appropriate to a time when mythic or technique narratives about the origin of a community are no longer possible? In their books of poems (published in 2000), Chus Pato and Ana Romaní present models which interrogate the community through the transformation of the epic’s poetic forms so as to question national identity through sexual difference.

Keywords || Chus Pato I Ana Romaní I epic poetry I feminism I nation I community

«COMO PRENDEN ELAS DA NACIÓN?» SOBRE LA POESIA ÈPICA A INICIS DEL SEGLE XXI – HELENA GONZÁLEZ

Resum || Pot fer-se càrrec, la poeta, del nosaltres sense sucumbir a una idea de comunitat sentimental vertebrada a partir d’una postergació utòpica? Com pot portar a debat al mateix temps la causa de les dones i de la nació subalterna sense que una tendeixi a integrar l’altra com a paraigües totalitzador? Com es construeix una èpica no heroica adequada a un temps en què no són possibles les narracions mítiques o tècniques sobre l’origen d’una comunitat? Chus Pato i Ana Romaní ofereixen, en els seus poemaris publicats a partir de l’any 2000, models que interroguen la comunitat des de la transformació de les formes poètiques de l’èpica per a interrogar la identitat nacional des de la diferència sexual.

Paraules clau || Chus Pato I Ana Romaní I poesia èpica I feminisme I nació I comunitat

«COMO PRENDEN ELAS DA NACIÓN?» XXI. MENDEAREN HASIERAKO POESIA EPIKOARI BURUZ – HELENA GONZÁLEZ

Laburpena ||Hartu al dezake poetak gu-a bere gain, geroratze utopikotik abiatuta egituratutako komunitate sentimentalaren ideiaren aurrean amore eman gabe? Nola eztabaida ote dezake denbora emakumeak edo menpeko nazioa direla-eta batak bestea aterki totalizatzaileak bezala barne hartu gabe? Nola eraiki epika ez heroikoa, komunitatearen jatorriari buruzko narrazio mitikoak edo teknikak posible ez diren unean? 2000 urtetik aurrera argitaratutako poema-liburuetan, Chus Patok eta Ana Romaník poesia epikoa eraldatzen dute eta, horrela, komunitatea galdekatzeko ereduak eskaintzen dituzte, identitate nazionala aztertzeko desberdintasun sexuala abiapuntutzat hartuta.

Gako-hitzak ||Chus Pato | Ana Romaní | poesia epikoa | feminismoa | nazioa | komunitatea