Resum || Partint de la intersecció de la teoria dels afectes amb els estudis feministes, aquest article aborda la transmutació dels patrons convencionals de l’expressió afectiva en algunes poetes catalanes contemporànies. El treball es fonamenta en les nocions d’outlaw emotion (Jaggar) i ugly feeling (Ngai) i les combina amb les contribucions d’altres teòriques (Ahmed, Illouz, Langle de Paz…) per dibuixar un nou mapa interpretatiu. Contra la consideració històrica de les emocions com a impediment per a la consecució d’un saber fiable, la inversió de les manifestacions afectives tradicionals —mitjançant la problematització de sentiments com l’amor romàntic o la transposició de l’esfera sentimental a l’espai públic— es pot entendre com un dels elements singularitzadors de la nova poesia i, alhora, com una nova via de lectura per abordar-la.

Paraules clau || Teories afectives | Proscripció emocional | Gènere | Poesia catalana contemporània

Abstract || Drawing on the intersection between affect theories and feminist studies, this article addresses the transmutation of conventional patterns of affective expression in some contemporary Catalan women poets. The paper builds on the notions of outlaw emotion (Jaggar) and ugly feeling (Ngai) and combines them with the contributions of other scholars (Ahmed, Illuz, Langle de Paz…) to draw a new interpretative map. Against the historical consideration of emotions as an impediment to the achievement of reliable knowledge, the inversion of traditional manifestations of affect —via the problematization of feelings such as romantic love or the transposition of the sentimental sphere into the public space— can be understood as one of the singular elements of the new poetry and, at the same time, as a new way of addressing it.

Keywords || Affect theories | Emotional proscription | Gender | contemporary Catalan poetry

Resumen || Partiendo de la intersección de la teoría de los afectos con los estudios feministas, este artículo aborda la transmutación de los patrones convencionales de la expresión afectiva en algunas poetas catalanas contemporáneas. El trabajo se fundamenta en las nociones de outlaw emotion (Jaggar) y ugly feeling (Ngai) y las combina con las contribuciones de otras teóricas (Ahmed, Illuz, Langle de Paz…) para dibujar un nuevo mapa interpretativo. Contra la consideración histórica de las emociones como impedimento para la consecución de un saber fiable, la inversión de las manifestaciones afectivas tradicionales —mediante la problematización de sentimientos como el amor romántico o la transposición de la esfera sentimental al espacio público— se puede entender como uno de los elementos singularizadores de la nueva poesía y, a la vez, como una nueva vía de lectura para abordarla.

Palabras clave || Teorías afectivas | Proscripción emocional | Género | Poesía catalana contemporánea