Summary || In this study I examine a translation of the oral Ant Songs from ‘Akimel ‘O‘odham (Pima) to English, emphasizing the way obstacles to translation transfigure how they are rendered as literary works. An analysis of their performance, language, cultural codes, and orality illuminate a highly ambiguous territory. The study of this and other translations of orature, including the difficulties they give rise to, can enrich our understanding of literature as well as translation.

Keywords || Orature | Translation studies | Pima studies | Global literature | American Indian literature | Postcolonial studies

HORMIGAS QUE (SE) OBSESIONAN: UNA TRADUCCIÓN EN ORATURA – KYLE WANBERG

Resumen || En el presente estudio, se examina una traducción de las Canciones de las Hormigas (Ant Songs), de transmisión oral, del ‘akimel ‘o‘odham (pima) al inglés y se hace hincapié en cómo los problemas de traducción transfiguran su recepción en tanto que obras literarias. Un análisis de su canto, su lenguaje, sus códigos culturales y su oralidad arroja algo de luz sobre un territorio extraordinariamente ambiguo. El estudio de esta y otras traducciones de oratura, incluidas las dificultades que estas ponen de manifiesto, puede enriquecer nuestra concepción tanto de la literatura como de la traducción.

Palabras clave || Oratura | Traductología | Estudios pimas | Literatura mundial | Literatura amerindia | Poscolonialismo

LES FRENTÈTIQUES FORMIGUES DE CERA: UNA TRADUCCIÓ A L’ORATURA – KYLE WANBERG

Summary || En aquest article, examino la traducció de les cançons orals de formigues des de ‘Akimel ‘O‘odham (Pima) a l’anglès, posant èmfasis en la manera en què els obstacles que sorgeixen al traduir-les transfiguren la seva interpretació com a obres literàries. L’anàlisi de les seves representacions, el llenguatge, els codis culturals i l’oralitat il·luminen un territori molt ambigu. L’estudi d’aquestes i altres traduccions de l’oratura, incloent-hi les dificultats que comporten, poden enriquir la nostra comprensió sobre la literatura i la traducció.

Paraules clau || Oratura | Estudis traductològics | Estudis sobre la llengua Pima | Literatura global | Literatura ameríndia | Estudis post-colonials

ANTS WAX MANIC: AHOZKO LITERATURA ITZULTZEN – KYLE WANBERG

Laburpena || Artikulu honetan, ahoz aho transmititutako Inurrien Abestiak ‘Akimel ‘O‘odham (Pima) hizkuntzatik ingelesera nola itzuli diren aztertuko dut eta ahalegin berezia egingo dut itzulpenean sortzen diren oztopoek abestien literatura-lan izaeran duten eragina azaltzen. Abesti hauen antzezpen, hizkuntza, kultura-kode eta ahozkotasunaren azterketak eremu benetan anbiguo bat argituko digu. Hala ahozkotasunaren adibide honen zein beste batzuen itzulpenak, bai eta itzulpen horietan zehar sortzen diren zailtasunak, oso baliagarriak suerta daitezke bai literatura eta bai itzulpengintza ulertzeko dugun modua aberasteko.

Hitz-gakoak || Ahozko literatura | Itzulpengintza | Pima ikasketak | Literatura globala | Indiar-amerikar literatura | Ikasketa postkolonialak