Resumen || En La Anunciación (2007) de María Negroni una sobreviviente de la Guerra Sucia en Argentina narra su intento de volver a constituirse como sujeto en el exilio, treinta años más tarde. A través de esta temática, se inserta en la narrativa argentina de la memoria de la última dictadura. Al mismo tiempo, la novela, desvinculándose de lo referencial, obstaculiza una lectura mimética. El presente trabajo argumenta que esto se logra a través de la discusión sobre el arte, discusión que, principalmente, se nuclea alrededor del personaje de la pintora, Emma, y de la tradición pictórica de la Anunciación. Pero esta desvinculación de ninguna manera es total, sino que se mantiene en una relación dialéctica con la Historia y con la memoria. De ahí, planteamos que, a través esa misma discusión sobre el arte, la narrativa propone una idea utópica de este, que entra en diálogo con las utopías de los movimientos revolucionarios de la década de 1970.

Palabras clave || Arte y literatura | Referencialidad | Memoria | Utopía

ART AS UTOPIAN HORIZON OF FEELING IN LA ANUNCIACIÓN – ANDREA CASTRO

Abstract || In La Anunciación (2007) by María Negroni, a survivor of the Dirty War in Argentina narrates her quest to reconstitute herself as a subject, in exile, thirty years later. Thus, the novel inserts itself in the series of narratives about the memories of the last dictatorship in Argentina. However, at the same time, departing from referentiality, the novel creates obstacles for a mimetic reading. This paper argues that this is achieved through the discussion about art that mainly focuses on the character of Emma, the painter, and on the pictorial tradition of the Annunciation. Nonetheless, this departure from referentiality is by no means complete as the narrative keeps a dialectical relationship with history and memory. Accordingly, this article suggests that the novel puts forward a utopian idea of art that enters in dialogue with the utopian ideals of the revolutionary movements of the 1970s.

Keywords || Art and literature | Referentiality | Memory | Utopia

L’ART COM HORITZÓ UTÒPIC DEL SENTIR A L’ANUNCIACIÓ – ANDREA CASTRO

Resum || A La Anunciación (2007) de María Negroni, una supervivent de la Guerra Bruta a Argentina narra el seu intent de tornar a constituir-se com a subjecte a l’exili, trenta anys més tard. Per mitjà d’aquesta temàtica, s’introdueix en la narrativa argentina de la memòria de la dictadura. La novel·la, però, crea obstacles per una lectura mimètica separant-se de la referencialitat, com argumenta aquest treball, per mitjà del discurs que manté la protagonista, la pintora Emma, entre l’art i la tradició pictòrica de l’Anunciació. Aquesta desvinculació tampoc és total, sinó que manté una relació dialèctica amb la Història i la memòria. D’acord amb això, l’article planteja que, per mitjà de la discussió sobre l’art, la narrativa proposa una idea utòpica d’aquest, en diàleg amb l’idealisme dels moviments revolucionaris de la dècada de 1970.

Paraules clau || Art i literatura | Referencialitat | Memòria | Utopia