Abstract || The aesthetics of corporeality in post-2003 Iraqi fiction shows a development in perceiving the body both artistically and as a cultural sign. Corporeality is envisioned here on two levels: the first entails corporeality of the text as a dialectic space for the embodiment of corporeal experience. The second, involves the representation of the body as a technique to redefine and question corporeal and sexual identities. This article suggests that this new perception of corporeality indicates a new gaze towards the body in contemporary Iraqi fiction, manifested in: first, the dialectic relation between fragmented narration and fragmented corporeality as an embodiment of annihilation in a post-invasion and war context; second, the aesthetics of illness and disability as a mechanism to question normative bodies and to voice subaltern corporeality; finally, corporeal gender politics which build a novel perception of sexuality.

Keywords || Iraq | Fiction | Body | Perception | Writing | Comparative Literature

Corporeïtat a la ficció contemporània iraquiana

Resum || L’estètica de la corporeïtat en la ficció iraquiana posterior a 2003 mostra un desenvolupament en la percepció del cos en dues vessants, artísticament i com a signe cultural. La corporeïtat es concep aquí en dos nivells: el primer implica la corporeïtat del text com un espai dialèctic per a l’encarnació de l’experiència corporal. El segon implica la representació del cos com a tècnica per a redefinir i qüestionar les identitats corporals i sexuals. Aquest article suggereix que aquesta nova percepció de la corporeïtat indica una nova mirada cap al cos en la ficció iraquiana contemporània, manifestada en primer lloc, per la relació dialèctica entre la narració fragmentada i la corporeïtat fragmentada com una encarnació de l’anihilació en un context posterior a la invasió i la guerra. En segon lloc, per l’estètica de la malaltia i la discapacitat com a mecanisme per a qüestionar els cossos normatius i donar veu a la corporeïtat subalterna. Finalment, per polítiques de gènere que construeixen una percepció nova de la sexualitat.

Paraules clau || Iraq | Ficció | Cos | Percepció | Escriptura | Literatura comparada

La corporeidad en la ficción iraquí contemporánea

Resumen || La estética de la corporeidad en la ficción iraquí posterior a 2003 muestra un desarrollo en la percepción del cuerpo artísticamente y como un signo cultural. La corporeidad se concibe aquí en dos niveles: el primero implica la corporeidad del texto como un espacio dialéctico para la encarnación de la experiencia corporal. El segundo, implica la representación del cuerpo como técnica para redefinir y cuestionar las identidades corporales y sexuales. Este artículo sugiere que esta nueva percepción de la corporeidad indica una nueva mirada hacia el cuerpo en la ficción iraquí contemporánea, manifestada en: primero, la relación dialéctica entre la narración fragmentada y la corporeidad fragmentada como una encarnación de la aniquilación en un contexto posterior a la invasión y la guerra; en segundo lugar, la estética de la enfermedad y la discapacidad como mecanismo para cuestionar los cuerpos normativos y dar voz a la corporeidad subalterna; finalmente, políticas corporales de género que construyen una percepción novedosa de la sexualidad.

Palabras clave || Irak | Ficción | Cuerpo | Percepción | Escritura | Literatura comparada