Resum || Aquest treball es centra en les Horacianes, un dels poemaris del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, i explora la manera com esdevé un exercici de reescriptura de les Sàtires i les Odes i Epodes del poeta llatí Horaci. En aquest cas, però, la intertextualitat i el joc d’identificacions, tenen un component crític en la mesura que permeten a Estellés fer front a la censura vigent i parlar, des de la quotidianitat, de temes com ara el sexe i l’erotisme, però també de les penúries de la guerra i assumptes de corrupció política.

Paraules clau || Reescriptura ǀ Horacianes ǀ Poesia ǀ Postguerra.

REESCRITURA Y REIVINDICACIÓN A LAS HORACIANES DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS – AMANDA RUIZ NAVARRO

Resumen || Este trabajo se centra en las Horacianes, uno de los poemarios del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, y explora la manera cómo se convierte en un ejercicio de reescritura de las Sátiras y las Odas y Epodos del poeta latino Horacio. En este caso, sin embargo, la intertextualidad y el juego de identificaciones tienen un componente crítico en la medida en que permiten a Estellés hacer frente a la censura vigente y hablar, desde la cotidianidad, de temas como el sexo y el erotismo, además de las penurias de la guerra y asuntos de corrupción política.

Palabras clave || Reescritura ǀ Horacianes ǀ Poesía ǀ Postguerra.  

REWRITING AND VINDICATION IN VICENT ANDRÉS ESTELLÉS’ HORACIANES – AMANDA RUIZ NAVARRO

Abstract || This paper focuses on Horacianes, a poetry book by Valencian poet, Vicent Andrés Estellés, and explores how it becomes an exercise of rewriting the Satires, and Odes and Epodes, by the Latin poet Horace. In this case, however, intertextuality and identifications have a critical component because they allow Estellés to bypass censorship and talk, from the point of view of the quotidian, about topics like sex and eroticism, but also about the hardships of war and issues of political corruption.

Keywords || Rewriting ǀ Horacianes ǀ Poetry ǀ Postwar.

VICENT ANDRES ESTELLESEN HORACIANES OBRAREN BERRIDAZKETA ETA ALDARRIKAPENA – AMANDA RUIZ NAVARRO

Laburpena || Lan hau Vicent Andres Estelles poetaren Horacianes poema-bildumari buruzkoa da, eta Horazio poeta latinoaren Sàtires eta Odes i Epodes berridazteko modua aztertzen du. Baina kasu honetan intertestualitateak eta identifikazio-jokoek osagarri kritiko bat dute, eta Estellesi garai hartako zentsurari aurre egiteko eta normaltasunez hitz egiteko aukera ematen diote; sexuaz eta erotismoaz ez ezik, gerrako saminaz eta politika-ustelkeriaz ere hitz egiten du. 

Gako-hitzak || Berridazketa | Horacianes | Poesia | Gerraostea.