Laburpena || Artikulu honek Estatu espainiarra eta horren legez kanpoko euskal terroristaren irudiaren eraikuntzari buruzko alderdi esanguratsu batzuk landu nahi ditu. ZEN plana (1983), Arartekoren analisiak (2009), edota Ertzaintzaren web antiterrorista (2011) bezalako Estatu nazioaren diskurtso ofizialak ezinbesteko egingo dira komunitatearen eraikuntzarako. Testu horiek diziplina, botere subiranoa eta kudeaketa gobernamentalaren analisira garamtzate. Triangelu horrek legez kanpokoa homo sacer gisara eraikiko du subjek(tifika)zio teknologia ezberdinen bitartez.

Gako hitzak || Estatu nazioa | Terrorismoa | Homo Sacer | Subjek(tifica)zioa | Michel Foucault | Giorgio Agamben

THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE BASQUE TERRORIST – IBAI ATUTXA

Abstract || This article attempts to provide some keynotes in trying to understand the construction of the Spanish State and it’s Basque terrorist outlaw. The Nation State’s institutional discourses such as the ZEN plan (1983), Ararteko’s analysis (2009) or Ertzaintza’s antiterrorist website (2011) become indispensable tools for the community’s construction. These texts lead to an interpretation of discipline, sovereign power and governmental management through the subjec(tifica)tion technologies that build the outlaw as Homo Sacer.
 
Keywords || Nation State | Terrorism | Homo Sacer | Subjec(tifica)tion | Michel Foucault | Giorgio Agamben

alt

LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DEL TERRORISTA VASCO – IBAI ATUTXA

Resumen || Este artículo trata de proporcionar algunas claves en un intento de comprender la construcción del Estado Español y del terrorismo Vasco al margen de la ley. Los discursos institucionales como el plan ZEN (1983), el análisis de Ararteko (2009) o la página web antiterrorista de la Ertzaintza (2011) se convierten en herramientas imprescindibles para la construcción de la comunidad. Estos textos nos conducen a una interpretación de la disciplina, del poder soberano y la gestión gubernamental a través de las tecnologías de su(b)je(tiva)ción que construye el fuera de la ley como Homo Sacer.

Palabras clave || Estado-nación | Terrorismo | Homo Sacer | Su(b)je(tiva)ción | Michel Foucault | Giorgio Agamben

alt

LA CONSTRUCCIÓ DISCURSIVA DEL TERRORISTA BASC – IBAI ATUTXA

Resum || Aquest article tracta de proporcionar algunes claus per intentar entendre la construcció de l’Estat espanyol i la del terrorista basc proscrit. Els discursos institucionals de l’Estat, com ara el plan ZEN (1983), l’anàlisi d’Ararteko (2009) o la pàgina web antiterrorista de l’Ertzaintza (2011) esdevenen eines indispensables per a la construcció de la comunitat. Aquests textos porten a una interpretació de la disciplina, el poder sobirà i l’administració governamental a través de les estratègies de subjec(tiva)ció que fan del proscrit un Homo Sacer.

Paraules clau || Estat-nació | Terrorisme | Homo Sacer | Subjec(tiva)ció | Michel Foucault | Giorgio Agamben

alt