Abstract || Here we propose a new perspective regarding the difference between literary fiction and nonfiction: the very different nature of the writing rules they admit. Although with some limitations, non-fictional narratives admit more or less rigid writing rules because they are obligated to maintain a certain correspondence scheme with the real world. However, fictional literary narrations, freed from any strict or systematic correspondence with reality, do not admit these fixed rules. Given that in fiction it is not possible to have such a text-word correspondence scheme, we defend that the only rules (or rather, the only guidelines) fictional literary narrations admit are those which affect the very creation of the text—that is, those which affect the subjective attitude of the writer.

Keywords || Fiction | Fictionality | Fictional narrations | Non-fiction narrations

Les regles d’escriptura del prototip ficcional

Resum || Proposem una nova perspectiva respecte a la diferència entre la ficció literària i la no ficció: la diferent naturalesa de les regles d’escriptura que admeten. Encara que amb algunes limitacions, les narracions de no ficció admeten regles d’escriptura més o menys rígides perquè estan obligades a mantenir certs esquemes de correspondència amb el món real. No obstant això, les narracions literàries ficcionals, alliberades de qualsevol correspondència estricta o sistemàtica amb la realitat, no admeten regles fixes. Com que en la ficció no és possible tenir un esquema de correspondència text-paraula, defensem que les úniques regles (o millor, les úniques pautes) que admeten les narracions literàries ficcionals són aquelles que afecten a la creació mateixa del text, és a dir, les que incideixen en l’actitud subjectiva de l’escriptor.

Paraules clau || Ficció | Ficcionalitat | Narracions ficcionals | Narracions de no ficció

Las reglas de escritura del prototipo ficcional

Resumen || Aquí proponemos una nueva perspectiva respecto a la diferencia entre la ficción literaria y la no ficción: la naturaleza muy diferente de las reglas de escritura que admiten. Aunque con algunas limitaciones, las narraciones de no ficción admiten reglas de escritura más o menos rígidas porque están obligadas a mantener un cierto esquema de correspondencia con el mundo real. Sin embargo, las narraciones literarias ficcionales, liberadas de cualquier correspondencia estricta o sistemática con la realidad, no admiten estas reglas fijas. Dado que en la ficción no es posible tener tal esquema de correspondencia texto-palabra, defendemos que las únicas reglas (o más bien, las únicas pautas) que admiten las narraciones literarias ficcionales son aquellas que afectan a la creación misma del texto, es decir, las que inciden en la actitud subjetiva del escritor.

Palabras clave || Ficción | Ficcionalidad | Narraciones ficticias | Narraciones de no ficción