Resumen || En la última década se han consolidado en España nuevos estilos culturales con los que representar el pasado reciente, en estrecha relación con la emergencia de los debates en torno a la llamada memoria histórica y con el desarrollo contemporáneo de las industrias culturales. Esos estilos han llegado a estandarizar una serie de procedimientos de composición y efectos textuales que permiten que el público los identifique con las estéticas de la memoria. El testimonio, como forma paraliteraria y discurso cívico, ha alcanzado un lugar de excepción en esa estandarización de las estéticas de memoria, pero su uso mecanizado ha privilegiado su rentabilidad dramática sobre su potencial crítico.

Palabras clave || Efecto de memoria | Cine y literatura en España | Guerra Civil | Franquismo | Testimonio 

‘THERE WAS A TIME NOT SO LONG AGO…’ ACCOUNTS AND AESTHETICS OF MEMORY AND IDEOLOGY OF RECONCILIATION IN SPAIN – JAUME PERIS BLANES

Abstract || In the last decade new cultural styles have taken hold in Spain with which to represent the recent past, closely related to the emergence of the debates on the so-called historical memory and to the contemporary development of the cultural industries. Those styles have caused a series of composition procedures and textual effects to become standardized and allow for the public to identify them with the aesthetics of memory. Testimony, as a paraliterary form and civic discourse, has reached an exceptional place in that standardization process of the aesthetics of memory, but its mechanical use has privileged its dramatic profitability over its potential for criticism. 

Key words || Memory effect | Cinema and literature in Spain | Civil War | Francoism | Testimony

alt

‘VA HAVER-HI UN TEMPS NO TAN LLUNYÀ…’ RELATS I ESTÈTIQUES DE LA MEMÒRIA I IDEOLOGIA DE LA RECONCILIACIÓ A ESPANYA – JAUME PERIS BLANES

Resum || En l’última dècada s’han consolidat a Espanya nous estils culturals amb els quals representar el passat recent, en estreta relació amb l’emergència dels debats entorn de l’anomenada memòria històrica i amb el desenvolupament contemporani de les indústries culturals. Aquests estils han arribat a estandarditzar una sèrie de procediments de composició i efectes textuals que permeten que el públic els identifiqui amb les estètiques de la memòria. El testimoniatge, com a forma paraliterària i discurs cívic, ha aconseguit un lloc d’excepció en aquesta estandarització de les estètiques de memòria, però el seu ús mecanitzat ha privilegiat la seva rendibilitat dramàtica sobre el seu potencial crític.

Mots claus
|| Efecte de memòria | Cinema i literatura a Espanya | Guerra Civil | Franquisme | Testimoniatge

alt

‘BEHIN BATEAN, DUELA EZ HORRENBESTE…’ ADISKIDETZEAREN MEMORIARI ETA IDEOLOGIARI BURUZKO KONTAKIZUNAK ETA ESTETIKA ESPAINIAN – JAUME PERIS BLANES

Laburpena || Hurbileko iragana irudikatzeko orduan, kultura estilo berriek indarra hartu dute Espainian azken hamarkadan. Estilo horiek oso lotuta daude memoria historikoa izenekoaren inguruko eztabaiden azaleratzearekin, baita kultura industrien egungo garapenarekin ere. Bestalde, estilo horiek estandarizatu egin dituzte zenbait konposizio prozedura eta efektu testual, eta horri esker publikoak memoriaren estetikarekin identifikatzen ditu. Testigantzek (paraliteratura eta hitzaldi zibiko gisa) aparteko lekua lortu dute memoriaren estetikaren estandarizazioari dagokionez, baina haien erabilera mekanizatuak errentagarritasun dramatikoa potentzial kritikoaren gainetik jarri du.

Gako-hitza
|| Memoria eragina | Zinema eta literatura Espainian| Gerra Zibila | Frankismoa | Testigantza

alt