Resumen || El iberismo político, en sus múltiples manifestaciones a lo largo de los siglos XIX y XX, ha sido ya debidamente estudiado e historiado; no ocurre lo mismo, sin embargo, con el iberismo cultural (el impulso de acercamiento entre las culturas española y portuguesa, basado en sus interrelaciones históricas). Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX fueron especialmente pródigas en encuentros e intercambios literarios y culturales, no solo en el eje Lisboa-Madrid, sino también a través de las nacionalidades periféricas ibéricas (Cataluña, Galicia, País Vasco); falta todavía, con todo, un estudio comprehensivo que sistematice y explique, en su contexto histórico, estos diálogos entre culturas.

Palabras Clave || Iberismo | Nacionalismo | Estudios Ibéricos | Siglo XIX | Siglo XX.


LITERATURE, IBERISM(S), NATIONALISM(S): NOTES FOR A HISTORY OF LITERARY IBERISM (1868-1936) – SANTIAGO PÉREZ ISASI

Abstract || Political Iberism (or Iberianism), in its multiple manifestations during the 19th and 20th centuries, has already been studied and historicized; the same cannot be said about cultural Iberism: the impulse towards an approximation of Spanish and Portuguese cultures, based on their historical interrelations. The last decades of the 19th and the first decades of the 20th century are especially generous in literary and cultural encounters and exchanges, not only in the Lisbon-Madrid axis, but also throughout the peripheral Iberian nationalities (Catalonia, Galicia, Basque Country); however, we are still lacking a comprehensive study to systematize and explain these cultural dialogues in their historical context.

Keywords || Iberism | Nationalism | Iberiam Studies | 19th century | 20th century.

LITERATURA, IBERISME(S), NACIONALISME(S): APUNTS PER UNA HISTÒRIA DE L’IBERISME LITERARI (1868-1936) – SANTIAGO PÉREZ ISASI

Resum || L’iberisme polític, i les seves múltiples manifestacions al llarg dels segles XIX i XX, ha estat estudiat i historiat degudament; tanmateix, no és així amb l’iberisme cultural (l’impuls d’apropament entre les cultures espanyola i portuguesa, basat en les seves interrelacions històriques). Les darreres dècades del segle XIX i les primeres del segle XX van ser especialment fecundes en confluències i intercanvis literaris i culturals, no tant sols relatius a l’eix Lisboa-Madrid, sinó també a través de les nacionalitats perifèriques ibèriques (Catalunya, Galícia, País Basc); tanmateix, encara falta un estudi comprensiu que sistematitzi i expliqui, dins del seu context històric, aquests diàlegs entre cultures.

Paraules clau || Iberisme | Nacionalisme | Estudis Ibèrics | Segle XIX | Segle XX.

LITERATURA, IBERISMOA(K), NAZIONALISMOA(K): IBERISMO LITERARIOAREN HISTORIA BATERAKO OHARRAK (1868-1936) – SANTIAGO PÉREZ ISASI

Laburpena || Iberismo politikoa, XIX. eta XX. mendeetan agertu den uneoro, aztertu eta ikertu izan da nahi beste; halere, ez da gauza bera gertatzen iberismo kulturalarekin (espainiar eta portugaldar kulturak hurbiltzeko joera, harreman historikoetan oinarrituta). XIX. mendearen azken hamarkadak eta XX. mendearen hasiera izan ziren bereziki emankorrak kultura eta literatura trukaketa eta topaketetan, ez soilik Lisboa-Madril ardatzean, baita nazionalitate iberiar periferikoetan ere (Katalunia, Galizia, Euskal Herria); dena dela, oraindik egin gabe dago kulturen arteko elkarrizketa hori sistematizatu eta azal lezakeen ikerketa zabal bat.

Hitz gakoak || Iberismoa | Nazionalismoa | Ikerketa Iberiarrak |  XIX. mendea |  XX. mendea