Resumen || El presente ensayo se propone hacer una lectura del itinerario planteado por Ricoeur que va desde la aparición del texto hasta su interpretación como evidencia de la estructura narrativa de la experiencia humana. A partir de este punto, nos proponemos demostrar que la obra literaria no constituye un hecho aislado de la realidad sino su momento hermenéutico, es decir, una manera de plantear y catalizar experiencias que dan origen a determinados derroteros existenciales. En segundo lugar, de la mano de Ricoeur, se pretende hacer una lectura de las influencias de la Lingüística y la Hermenéutica en la reflexión literaria del siglo XX y del rescate de la Poética de Aristóteles llevado a cabo por ambas escuelas.

Palabras clave || Ricoueur | Poética | Narratividad | Texto | Forma | Realidad | Hermenéutica.

alt

POETICS AND LITERARY CRITICISM. REFLECTIONS ON THE CONCEPT OF NARRATIVITY OF PAUL RICOEUR – FEDERICO JOSÉ XAMIST

Abstract || The present article attempts to read the itinerary suggested by Ricoeur, which starts with the appearance of the text, and finishes with its interpretation as evidence of the narrative structure of human experience. Having done this, we propose to demonstrate that the literary work does not represent an event isolated from reality, but its hermeneutic moment, i.e. a way to think about and catalyze experiences that give way to certain existential courses. In the second place, together with Ricoeur, we attempt to read the influence of Linguistics and Hermeneutics on 20th century literary thought, and the recovery of Aristotle’s Poetics carried out by both schools.

Key-words || Ricoeur | Poetics | Narrative | Text | Form | Reality | Hermeneutics.

alt

POÈTICA I CRÍTICA LITERÀRIA. REFLEXIONS AL VOLTANT DEL CONCEPTE DE NARRATIVITAT DE PAUL RICOEUR – FEDERICO JOSÉ XAMIST

Resum || El present assaig proposa fer una lectura de l’itinerari plantejat per Ricoeur que va desde l’aparició del text fins a la seva interpretació com a evidència de l’estructura narrativa, de l’experiència humana. A partir d’aquest punt, ens proposem demostrar que l’obra literària no constitueix un fet aïllat de la realitat sinó el seu moment hermenèutic, és a dir, una manera de plantejar i catalitzar experiències que originen determinats camins existencialistes. En segon lloc, de la mà de Ricoeur, es pretén fer una lectura de les influències de la Lingüística i l’Hermenèutica en la reflexió del segle XX i del rescat de la Poètica d’Aristòtil portat a terme per ambdues escoles.

Paraules clau || Ricoeur I Poètica I Narrativitat I Text I Forma I Realitat I Hermenèutica.

alt

POETIKA ETA KRITIKA LITERARIOA. NARRATIBOTASUNARI BURUZKO HAUSNARKETAK PAUL RICOEUR-EN LANEAN – FEDERICO JOSÉ XAMIST

Laburpena || Saiakera honetan Ricourrek proposatzen duen ibilbidea interpretatzen saiatuko gara, testua sortzen denetik, gizakiaren esperientziaren ebidentzia den egitura narratiboko intepretazioa egin arte. Horrekin frogatu nahi duguna zera da: lan literarioa ez dela errealitateko gertakari isolatu bat, baizik eta errealitate honen momentu hermeneutikoa. Hau da, existentzialismoa sortzeko beharrezkoak diren esperientziak planteatzeko eta azaltzeko modua. Horretaz gain, eta Ricoeurren eskutik, XX. mendean hizkuntzalaritza eta hermeneutikak literaturan izan duten eragina interpretatzen saiatuko gara, eta ildo horri helduz, bi eskola horiek Aristotelesen Poetika-ri egin dizkioten ekarpenak.

Hitzak || Ricoeur | Poetika | Narratibotasuna | Testua | Forma | Errealitatea | Hermeneutika.

alt