6. MONO_Isern Ordeig

Resum || L’article proposa una anàlisi comparada de Black Hole (Charles Burns, 2005) i Sistema nervioso (Lina Meruane, 2018) a partir de la textualització de la imatge del forat negre apareguda en ambdues obres. Tot atenent als motius a partir dels quals es construeixen la mena de crisis que s’hi narren, es proposarà que en l’ús d’aquesta imatge hi ha en joc una construcció i representació de la temporalitat de la crisi que trenca amb la lògica de l’estancament i la permanència, tot obrint la possibilitat de construir noves i alternatives formes de futurabilitat que estan profundament lligades amb els fenòmens de la malaltia i el contagi, transversals als dos textos.

Paraules clau || Forat negre | Crisi | Precarietat | Malaltia | Contagi | Futurabilitat

«Todavía viven en el orden esperanzado de la temporalidad». La imagen del agujero negro como expresión de una nueva idea de crisis en Black Hole (2005) y en Sistema nervioso (2018)

Resumen || El artículo propone un análisis comparado de Black Hole (Charles Burns, 2005) y Sistema nervioso (Lina Meruane, 2018) a partir de la textualización de la imagen del agujero negro aparecida en ambas obras. Atendiendo a los motivos a partir de los cuales se construyen las crisis que se narran, se propondrá que en el uso de esta imagen entra en juego una construcción y representación de la temporalidad de la crisis que rompe con la lógica del estancamiento y la permanencia, abriendo la posibilidad de construir nuevas y alternativas formas de futurabilidad que están profundamente ligadas con los fenómenos de enfermedad y contagio, transversales a los dos textos.

Palabras clave || Agujero negro | Crisis | Precariedad | Enfermedad | Contagio | Futurabilidad

“They Still Live Within the Hopeful Order of Temporality”. The Image of the Black Hole as the Expression of New Ideas about Crisis in Black Hole (2005) and Sistema Nervioso (2018)

Abstract || The article offers a comparative analysis of Black Hole (Charles Burns, 2005) and Sistema nervioso (Lina Meruane, 2018) based on the textualization of the image of the black hole in both works. Attending to the motifs from which the crises narrated therein are constructed, it will suggest that in the use of this image there is a construction and representation of the temporality of the crisis that clashes with the logic of stagnation and permanence, opening up the possibility of constructing new and alternative futurabilities that are deeply linked to the phenomena of illness and contagion, transversal to both texts.

Keywords || Black hole | Crisis | Precarity | Illness | Contagion | Futurability