Resumen || El problema de la retórica entusiasta es un tema constante a lo largo de la obra de Friedrich Hölderlin. En el proyecto dramático Der Tod des Empedokles (1797-1799) aparecerán claramente dramatizados los excesos de dicha retórica tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Sus connotaciones más funestas se hallaban asociadas a las discusiones sobre el estatuto moral de la experiencia entusiasta, en el contexto de la cultura protestante e ilustrada de la época. A partir de este estatuto conflictivo, el lenguaje entusiasta se convertirá en el eje principal en torno al cual girarán las distintas versiones del destino trágico sufrido por su protagonista. Emprenderemos así un recorrido por los dos primeros borradores de la obra analizando de qué modo el lenguaje entusiasta desata el conflicto en la ciudad de Agrigento.

Palabras clave || Hölderlin │ Entusiasmo │ Empédocles │ Tragedia │ Revolución.

TRAGEDY AND RHETORIC OF ENTHUSIASM IN HÖLDERLIN’S EMPEDOKLES – MARTÍN RODRÍGUEZ BAIGORRIA

Abstract || The rhetoric of enthusiasm is a recurring subject in Friedrich Hölderlin’s work. His dramatic project Der Tod des Empedokles (1797-1801), clearly dramatizes the excesses associated to this rhetoric, both from an individual and collective point of view. Its most dreadful connotations were associated with discussions about the consequences of enthusiasm as moral experience in the context of protestantism and enlightenment of the time. As a result of this conflicting moral statute, the language of enthusiasm will become the constitutive center for the competing versions on the tragic conflict of its main character. In this article we will focus on the two first drafts of the work to analyze the way in which the rhetoric of enthusiasm originates the crisis in the city of Agrigento.

Keywords || Hölderlin │ Enthusiasm │ Empedokles │ Tragedy │ Revolution.

TRAGÈDIA I RETÒRICA ENTUSIASTA A L’EMPEDOKLES D’HÖLDERLIN – MARTÍN RODRÍGUEZ BAIGORRIA

Resum || El problema de la retòrica entusiasta és un tema constant al llarg de l’obra de Friedrich Hölderlin. En el projecte dramàtic Der Tod des Empedokles (1797-1799), hi apareixeran clarament dramatitzats els excessos d’aquesta retòrica tant des del punt de vista individual com col·lectiu. Les seves connotacions més funestes es trobaven associades a les discussions sobre l’estatut moral de l’experiència entusiasta, en el context de la cultura protestant i il·lustrada de l’època. A partir d’aquest estatut conflictiu, el llenguatge entusiasta es convertirà en l’eix principal al voltant del qual giraran les diferents versions del destí tràgic patit pel seu protagonista. Emprendrem així un recorregut pels dos primers esborranys de l’obra analitzant de quina manera el llenguatge entusiasta deslliga el conflicte a la ciutat d’Agrigent.

Paraules clau || Hölderlin | Entusiasme | Empèdocles | Tragèdia | Revolució.

TRAGEDIA ETA ERRETORIKA SUTSUA HÖLDERLINEN EMPEDOKLES-EN – MARTÍN RODRÍGUEZ BAIGORRIA

Laburpena || Erretorika sutsuaren arazoa Friedrich Hölderlinen lanean asko errepikatzen den gaia da. Der Tod des Empedokles (1797-1799) antzerki proiektuan erretorika honen gehiegikeria modu argian antzeztuta azaltzen zaigu, bai gizabanakoaren ikuspuntutik bai taldearenetik. Haren konnotazio ilunenak esperientzia sutsuaren estatutu moralari buruzko eztabaidei lotuta zeuden, garai hartako kultura protestante eta ilustratuaren testuinguruan. Estatutu moral arazotsu horretatik abiatuta, hizkera sutsua ardatz nagusia bilakatuko da eta haren arabera garatuko dira protagonistak pairatuko duen patu tragikoaren bertsio desberdinak. Jarraian, lan honen lehenengo bi zirriborroak aztertuko ditugu, hizkuntza sutsuak Argrigento hirian gatazka nola pizten duen ikusteko.

Gako-hitzak || Hölderlin I SutsuI Berotasuna I Enpedokles I Tragedia I Iraultza.