Summary || This paper sets out to explore the possibility as well as the impossibility of representing a seemingly untranslatable term: jianghu (江湖), which literally means “rivers and lakes” in the Chinese language. The paper discusses how the term evolves almost like an organic entity of its own, stretching from Chinese literature, cinema to the everyday use of the term as slangs and idioms. By looking at how the term is translated from one language to another, from an ancient context to a (post)modern context, and further away from one generation to another, this paper attempts to study the process of adaptation and translation beyond a linguistic scope, but towards a broader field of literary, cultural and film studies. The paper also examines how the process of translating, adapting and imagining jianghu can be deemed a manifestation of the Derridian concept of “supplementarity”.

Keywords || Jianghu | Chinese Literature | Translation | Adaptation | Imagination | Supplementarity

RECORRIDO POR RÍOS Y LAGOS: UNA MIRADA AL ‘JIANGHU’ INTRADUCIBLE EN LA CULTURA Y LA LITERATURA CHINAS – WU HELENA YUEN WAI

Resumen || Este trabajo pretende explorar la posibilidad y, al mismo tiempo, la imposibilidad, de representar un término aparentemente intraducible: jianghu (江湖), que significa, literalmente, «ríos y lagos» en chino. El trabajo comenta cómo el término evoluciona casi como una entidad orgánica en sí misma, que va desde la literatura china y el cine al uso cotidiano del término en jergas y refranes. Al analizar cómo se traduce el término de un idioma a otro, de un contexto antiguo a un contexto (pos)moderno, y de una generación a otra, este trabajo pretende estudiar el proceso de adaptación y traducción más allá de un ámbito lingüístico para incluir el ámbito más amplio de los estudios literarios, culturales y cinematográficos. El papel analiza además cómo el proceso de adaptación, traducción e imaginación de jianghu puede considerarse manifestación del concepto derridiano de «suplementariedad».

Resum || Jianghu | Literatura china | Traducción | Adaptación | Imaginación | Suplementariedad

UN VIATGE A TRAVÉS DE RIUS I LLACS: UNA MIRADA A L’INTRADUCTIBLE ‘JIANGHU’ DINS DE LA CULTURA I LITERATURA XINESA – WU HELENA YUEIN WAI

Resum || Aquest article vol explorar la possibilitat, així com la impossibilitat de representació de jianghu  (江湖), terme xinès aparentment intraduïble que significa, literalment, “rius i llacs”. L’article analitza la seva evolució cap a una entitat quasi orgànica en ella mateixa, que es projecta des del camp de la literatura i el cinema xinesos cap a un ús quotidià del terme, dins de l’argot i les expressions idiomàtiques. Observant la traducció del terme d’una llengua a una altra, d’un context antic a un context postmodern i d’una generació a una altra, aquest article vol examinar el procés d’adaptació i traducció més enllà del camp de la lingüística, situant-se dins de l’àmbit dels estudis literaris, cinematogràfics i culturals. Finalment, l’article proposa, a partir del procés de traducció, adaptació i conceptualització de jianghu, la possibilitat de considerar-lo una manifestació del concepte derridià de “suplementarietat”.

Paraules clau || Jianghu | Literatura xinesa | Traducció | Adaptació | Imaginació | Suplementarietat

BIDAIA IBAI ETA LAKUETAN ZEHAR: TXINAKO KULTURA ETA LITERATURAKO ‘JIANGHU’ ITZULEZINAREN INGURUAN – WU HELENA YUEN WAI

Laburpena || Artikulu honek itzulezina omen den termino bat adierazteko posibilatea edo ezintasuna ikertzea du helburu, jianghu (江湖) terminoa alegia, txineraz hitzez hitz “ibaiak eta lakuak” esan nahi duena. Artikuluan zehar terminoa bere baitango entitate organiko bat bailitzan nola eboluzionatu duen aurkezten da. Izan ere, txinatar literatura eta zinematik eguneroko hizkuntzako argot eta esamoldeetara hedatu da. Terminoa hizkuntza batetik bestera, antzinako testuingurutik testuinguru (post)modernora eta, are gehiago, belaunaldi batetik bestera itzultzeko moduari erreparatuta, artikuluak moldaketa eta itzulpen prozesua ikertzen du eremu linguistikoaz haratago, literatura, kultura eta zine ikasketen arloei begira. Horrez gain, jianghu terminoaren itzulpen, moldatze eta iruditze prozesua Derridak aurkeztutako “osagarritasuna” kontzeptuaren adierazpentzat har daitekeela azaltzen da.

Hitzak || Jianghu | Txinatar literatura | Itzulpena | Moldaketa | Irudimena | Osagarritasuna